De Regioraad bepaalt het beleid dat in de regio wordt uitgevoerd door het regiobestuur. De Regioraad wordt minstens twee keer per jaar gehouden.

Groepen spelen binnen de regio een belangrijke rol. Tijdens de regioraad heeft van alle groepen binnen Regio NHN een afgevaardigde zitting in de raad. Iedere groep heeft stemrecht. Op de agenda van de regioraad staan onderwerpen die op regionaal en landelijk niveau spelen. Bij de vaststelling van het regiobeleid houdt de Regioraad rekening met de beleidskaders die door de Landelijke Raad zijn vastgesteld. Binnen Regio NHN zijn wij op dit moment aan het bekijken/ bespreken hoe de plusscoutskring binnen Regio NHN vorm kan krijgen. 

Stukken Regioraad

De uitnodiging en benodigde stukken worden (4tot 6 weken voor de regioraad) via mail gestuurd naar de groepen in de regio.

Landelijke Raad

Elke Regio heeft twee vertegenwoordigers (een afgevaardigde en plaatsvervanger) in de Landelijke Raad van de Vereniging Scouting Nederland, iedere regio heeft in die raad één zetel (stem). De Landelijke Raad vergadert twee keer per kalenderjaar en meestal in Amersfoort of Zeewolde. Op de zaterdagochtend worden een of meer onderwerpen die in ontwikkeling zijn beeldvormend besproken, veelal gebeurt dat in workshop verband. Op de zaterdagmiddag wordt het formele- en besluitvormende deel van de Landelijke Raad gehouden. Het Landelijk Raadslid namens de regio en diens vervanger worden door de Regioraad benoemd voor een periode van drie jaren. Bij de vervulling van de taak staat voorop dat de Landelijke Raad de Landelijke vereniging Scouting Nederland (mee)bestuurt. Het raadslid houdt in de praktijk uiteraard wel rekening met het standpunt van de eigen Regioraad.

Facebook ScoutingRegioNHN