De inhoud van deze website is met de grootste zorg samengesteld. Hoewel de regio tracht juiste, volledige en actuele informatie uit betrouwbaar geachte bronnen aan te bieden, verstrekt de regio expliciet noch impliciet enige garantie dat de op of via deze internetsite aangeboden informatie juist, volledig of actueel is. Beslissingen op basis van deze informatie zijn voor uw eigen rekening en risico.  De regio garandeert niet dat deze internetsite foutloos of ononderbroken zal functioneren

Informatie van derden, producten en diensten

Wanneer de regio hyperlinks naar andere internetsites (van derden) aanbiedt, waaronder eventuele links naar individuele scoutinggroepen, stichtingen en steunpunten, betekent dit niet dat de regio de op of via deze internetsites aangeboden producten of diensten aanbeveelt of instaat voor de informatie. Het gebruik van dergelijke hyperlinks is volledig voor eigen risico. 

Uitsluiting van aansprakelijkheid

De regio aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van directe, indirecte, bijzondere, incidentele, immateriële of gevolgschade, ongeacht of de regio op de mogelijkheid van deze schade gewezen is, die op enigerlei wijze voortvloeit uit maar niet beperkt hoeft te zijn tot (i) defecten, virussen of overige onvolkomenheden aan apparatuur en andere software in verband met de toegang tot of het gebruik van deze internetsite, (ii) de informatie die op of via deze internetsite wordt aangeboden, (iii) het onderscheppen, wijzigen of oneigenlijk gebruik van informatie die aan de regio of aan u wordt gezonden, (iv) de werking of het niet-beschikbaar zijn van deze internetsite, (v) misbruik van deze internetsite, (vi) verlies van gegevens, (vii) het downloaden of gebruiken van software die via deze internetsite beschikbaar wordt gesteld of (viii) aanspraken van derden in verband met gebruik van deze internetsite.

De uitsluiting van aansprakelijkheid strekt mede ten gunste van bestuurders en (vrijwillige) medewerkers van de regio.

Toepasselijk recht

Op deze internetsite en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing.

Wijzigingen

De regio behoudt zich het recht voor de op of via deze internetsite aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via deze internetsite aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, is gewijzigd.

Fotomateriaal

Een deel van de foto’s op deze website zijn gemaakt door  leden van de regio en mogen alleen gebruikt worden voor Scoutingdoeleinden met bronvermelding. Overige foto's © Scouting Nederland en diverse fotografen. Wilt u iets van dit fotomateriaal gebruiken, neem dan contact op met de communicatiecoördinator van de regio via communicatie [apenstaartje] regionhn.nl.
Copyright © 2010

Facebook ScoutingRegioNHN